Acts and Rules


Join muralipanamanna.in Group
WhatsApp Group Telegram Channel WhatsApp Channel

Acts & Rules : GO/Circulars/KSR/KER/Amendment
D.EL.ED Training | സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ്‌ സ്കൂളുകളിലെ എല്‍. പി/യു.പി ഭാഷാധ്യാപക തസ്തികയിലേക്കുള്ള (ഹിന്ദി, അറബിക്‌, ഉറൂദൂ, സംസ്കൃതം) അക്കാദമിക/പരിശീലന യോഗ്യതകള്‍ നിശ്ചയിച്ചകൊണ്ടു ഉത്തരവാകുന്നു - ORDER G.O.(Ms)No.59/2024/GEDN Dated, 10/06/2024
Government employees to attend Evening/Part-time/Distance Education/Online Courses | സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സായാഹ്ന/പാർട്ട് ടൈം/വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ/ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - ORDER G.O.(Ms)No.6/2024/P&ARD Dated, 07/06/2024
PLANT SCIENCE | കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ ബി.എസ്.സി പ്ലാന്റ് സയൻസ് (റെഗുലർ) ബിരുദം. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ ബി.എസ്.സി ബോട്ടണി ബിരുദത്തിനോട് തുല്യമായ അംഗീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.620/2024/HEDN Dated, 01/06/2024
KS&SSR - PART II - RULE 38 Amendment | Relinquishment of Promotion/By Transfer Appointment - Clarification - S.R.O.No.1298/2023 | KERALA GAZETTE No.3938 Dated, 04/12/2023 - ORDER G.O.(P)No.17/2023/P&ARD Dated, 30/11/2023 - [Amendment]
Department Test Exception for Promotion | ഉ.ഭ.പ.വ. - കോവിഡ്-19 -ൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വകുപ്പുതല പരീക്ഷകൾ യഥാസമയം നടക്കാത്തത് - ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടാനാകാത്ത സീനിയർ ജീവനക്കാർക്ക് കെ.എസ്.&എസ്.എസ്.ആർ, ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവനുവദിച്ച് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.20/2023/P&ARD Dated,21/10/2023 - [Order]
HSE - Daily Wage Appoinntment Age Limit | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം - ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം - നടത്തുമ്പോൾ യോഗ്യരായ അധ്യാപകർക്ക് മുൻഗണന അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.J A2/134/2023/GEDN Dated, 20/10/2023 - [Circular]
PRIMARY HM PAY FIXATION (HM Scale) - DGE Direction - No.A2/1570/20/DGE Dated, 20/10/2023 - [PDF-1.6MB]
PRIMARY HM PAY FIXATION (HM Scale) | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - സർക്കാർ സ്ക്കൂളുകളിലെ ലോവർ പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ കേസുകളിൽ ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ 21/06/2023 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പാലിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു [ലോവർ പ്രൈമറി സ്ക്കൂൾ, അപ്പർ പ്രൈമറി സ്ക്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് താല്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയ എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്കും, ടിയാളുകൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ KS&SSR, Part-II, ചട്ടം 31(F) പ്രകാരം ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തസ്തികയിലെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചും, അപ്രകാരം ടിയാളുകളുടെ ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്തു് കുടിശിക അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.] - ORDER G.O.(Rt)No.6414/2023/GEDN Dated, 19/10/2023 - [PDF-233KB]
By Transfer Appointment to HSST(Jr.) | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം - ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലെ എച്.എസ്.എസ്.ടി ജൂനിയർ തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് എൽ.പി/യു.പി/മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിന് സബ് ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു Special Rules for the Kerala Higher Secondary Education Subordinate Service, 2001 ൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലെ എച്.എസ്.എസ്.ടി ജൂനിയർ തസ്തികമാറ്റ നിയമനങ്ങൾക്കു കൂടി ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.13/2023/GEDN Dated, 12/10/2023 - [PDF-186KB]
Probation Declaration Malayalam Language | ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് - സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കു പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മലയാളഭാഷാ പരിജ്ഞാനം നിർബന്ധമാക്കിയത് ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.19/2023/P&ARD Dated, 06/10/2023 - [PDF-111KB]
Disciplinary Action | കെ.എസ്.ആർ ഭാഗം III ചട്ടം 3(b) പ്രകാരം അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്മേലുളള സ്പഷ്ടീകരണം - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.92/2023/Fin Dated, 04/10/2023 - [PDF-1.2MB]
Sanctioning Non Teaching Posts Reckoning HS Strength and HSS Strength Together | ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി കണക്കാക്കി പാലക്കാട് ചെറുപുഷ്‍പം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് അധിക തസ്തികകള്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്  - ORDER G.O.(Rt) No.139/2023/GEDN Dated, 22/09/2023
AIDED | G.O.(Ms)No.30/2019/GEDN Dated, 07/03/2019 ഉത്തരവ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് ലോവര്‍ ഗ്രേഡ് ലാംഗ്വേജ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകള്‍ നേടിയ അധ്യാപകരെ രണ്ട് വര്‍ഷ D.EL.ED യോഗ്യത നേടുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.GE-JR1/34/2023/GEDN Dated, 24/08/2023
DLED | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പരീക്ഷാഭവൻ നടത്തുന്ന ഡി.എൽ.എഡ് (ഹിന്ദി, അറബിക്, ഉറുദു, സംസ്കൃതം) കോഴ്സുകളുടെ കാലാവധി, പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യത എന്നിവ പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.30/2019/GEDN Dated, 07/03/2019
AIDED - Non Teaching Staff Probation - Amendment - KERALA GAZETTE No.1416 Dated, 05/07/2012 [S.R.O.No.487/2012] - ORDER G.O.(P)No.198/2012/GEDN Dated, 19/06/2012 - [Amendment]
Co-op recovery | State Public Sector Undertakings and Co-operative Institutions - Recovery of dues of subscribers, sureties and Hirers instructions - Circular No.52/2010/Fin Dated, 15/06/2010 - [Circular]
DEPUTATION - Public Services - Deputation of Govt. employees on Foreign Service from one Department to another, etc. - guidelines - Circular No.15618/Adv.C1/90/P&ARD Dated, 05/12/1990
KSR/KER - GO & Circulars - Click Here
Increment is Earned for past 1 Year Service - Judgment - KAT TVM OA No.1420/2019 Dated, 25/08/2023
General Education - Vigilance Disciplinary Action Regarding Maintenance of Register and Proceedings [പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം - വിജിലൻസ് അച്ചടക്ക നടപടി രജിസ്റ്ററിന്റെ പരിപാലനവും - നടപടികളും - സംബന്ധിച്ച്] - Circular No.VA5/1628648/2023/DGE Dated, 18/08/2023
Dept. Test - ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് - കേരള സ്റ്റേറ്റ് & സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ്‌ റൂൾസ് ഭാഗം -II ചട്ടം 13 A(1) -ന്റെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് താത്കാലിക പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള താത്കാലിക ഇളവ് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് - സ്പഷ്‌ടീകരണം - സംബന്ധിച്ച് - Circular Rules-1/213/2021/P&ARD Dated, 24/08/2022
Personal Register | Regarding the recording of e-office file information in the Personal Register - ഇ-ഓഫീസ് ഫയൽ വിവരം പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - CIRCULAR No.Rules-2/22/2020/P&ARD Dated, 12/02/2021
PROBATION | PUBLIC SERVICES - Inter District Transfer of GOVERNMENT EMPLOYEES NEED for DECLARATION OF PROBATION in the NEW DISTRICT Clarification - ORDER G.O.(P)No.42/2012/P&ARD Dated, 23/08/2012
PROBATION | G.O. - Personnel and Administrative Reforms (Rules) Department - G.O.(P)36/91/P&ARD, dated 2nd December 1991 - Inter District Transfers of Employees - Conditions modified - Orders issued - ORDER G.O.(P)No.36/91/P&ARD Dated, 02/12/1991
PROBATION | G.O.- Personnel and Administrative Reforms (Advice-C) Department - No.(Ms)25/88/P&ARD, dated 25th June 1988 -Public Services - Appointment of candidates by the Kerala Public Service Commission in the same category of posts in different districts - Counting of probation - Instructions modified - Orders issued - ORDER G.O.(Ms)No.28/88/P&ARD Dated, 25/06/1988
KSR | Amendment of the Rules - In part III of the Kerala Service Rules - Third Amendment 2023 (Amendment of the Rules.- In Part III of the Kerala Service Rules, in Appendix-X, in Part A of Pension (Commutation) Rules) - ORDER G.O.(P)No.59/2023/Fin Dated, 16/06/2023 | S.R.O.No.674/2023 | KERALA GAZETTE No.2027 Dated, 16/06/2023
KSR | Amendment of the Rules - In Part III of the Kerala Service Rules (XII A,XII B and XII C) - Second Amendment 2023 - ORDER G.O.(P)No.58/2023/Fin Dated, 14/06/2023 | S.R.O.No.668/2023 | KERALA GAZETTE No.2019 Dated, 15/06/2023
Kerala Registration (A) Rules 2022 - No. IGR/4448/2022-RR9 Dated, 29/11/2022 [KERALA GAZETTE No.4037]
Amendment of the rules - Compensation Leave (2nd Amendment 2022) - ORDER G.O.(P)No.123/2022/Fin Dated, 07/10/2022 [S.R.O.No.969/2022 - KERALA GAZETTE No.3461 Date 10/10/2022]
KS&SSR | Kerala State & Subordinate Services(4th amendment) Rules,2022 - Notification - ORDER G.O.(P) No.12/2022/P&ARD Dated, 29/08/2022 [S.R.O. No. 852/2022] - GAZETTE No.2967 Date 31/08/2022
Kerala Government Servants Conduct (Amendment)Rules,2022-Amendment of Rule 48 - Notification - ORDER G.O.(P) No.11/2022/P&ARD Dated, 28/08/2022 [S.R.O. No. 851/2022] - GAZETTE No.2957 Date 30/08/2022
KS&SSR Amendment [Kerala State and Subordinate Services (3rd Amendment) Rules, 2022] - സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരിൽ 10, +2, ഡിഗ്രി വരെയും മലയാളം ഒരു ഭാഷയായി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ കേരള പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന മലയാളം പരീക്ഷ 40% ൽ കുറയാത്ത മാർക്കിൽ പാസാകേണ്ടതാണെന്ന KS&SSR ഭേദഗതി - 10A. A probationer in a service in the entry cadre who does not come under the purview of sub-rule (aaaa) of rule 10 and who has not studied Malayalam as one of the languages till Standard X or as a subject at Plus-two or at Degree level shall pass within the period of probation, a language test in Malayalam with not less than 40% marks conducted by the Kerala Public Service Commission which shall be equivalent to Senior Higher Diploma test of the Malayalam Mission [Note: Class IV employees and those who have already passed the Senior Higher Diploma test of Malayalam Mission are exempted from passing the test conducted by the Kerala Public Service Commission] - Notification - ORDER G.O.(P) No.10/2022/P&ARD Dated 14/08/2022 [S.R.O. No. 817/2022] - GAZETTE No.2734 Date 19/08/2022
LPST/UPST Appointment - Malayalam Medium - Qualification - ORDER G.O.(Ms) No.67/2018/GEDN Dated, 22/05/2018
KS&SSR | Kerala State and Subordinate Services (2nd amendment) Rules,2022 - Notification - ORDER G.O.(P) No.9/2022/P&ARD Dated 14/08/2022 [S.R.O. No. 815/2022] - GAZETTE No.2731 Date 19/08/2022
KER Amendment Judgment - WP(C) NO.17406 OF 2022/WP(C) NO.17413 OF 2022/WP(C) NO.17542 OF 2022WP(C) NO.18604 OF 2022 Dated, 13/07/2022
Treasury Rules- Thumb Impression in Cheques - S.R.O.No.726/2020 (No.2501) - ORDER G.O.(P)No.89/2020/Fin Dated, 01/07/2020
Excess salary drawn amount repayment [Class III & IV Employees] - Order G.O.(Rt)No.675/2017/HFWD Dated 15/03/2017 [Recovery of wrongful/excess payments made to Government servants]
Excess salary drawn amount repayment [Class III & IV Employees] - JUDGEMENT - CIVIL APPEAL NO. 11527 OF 2014 (Arising out of SLP(C) No.11684 of 2012) Dated 18/12/2014 [Recovery of wrongful/excess payments made to Government servants]
Excess salary drawn amount repayment [Class III & IV Employees] - Recovery of wrongful/excess payments made to Government servants [Dated 02/03/2016]
Kerala Last Grade Service (Amendment) Rules 2016 (Qualifications) - Notification - G.O.(P)No.12/2016/P&ARD Dated, 04/06/2016 - VIEW | Download
Acts & Rules : KSR/KER/Hand Book
KS&SSR 1958 – Part I & II (Kerala State & Subordinate Services Rules, 1958) [Dated,30/06/2012] - Click Here
KERALA FINANCIAL CODE (Article 4 - 211 | Kerala Financial Code deals with rules relating to all financial transactions of Government receipt, custody and disbursement of government money.) - Click Here
Dimensions of Class Rooms – Download
Handbook on Important Orders & Circulars on General Transfer of State Govt Employees - KERALA - Click Here
NPS-NSDL-CRA-Handbook (Handbook on CRA Operations) - Click Here
SPECIAL FEES - General Education Department - Utilization of accumulated balance of Special Fee in the PD account in schools - Sanction Accorded - Orders Issued - ORDER G.O.(Rt)No.884/2017/G.Edn Dated, 29/03/2017 [No.H3/50355/2015/DPI Dated, 10/04/2017, ORDER G.O.(Rt)No.4500/2017/G.Edn Dated, 22/11/2017, No.H3/50355/2015/DPI Dated, 19/12/2017, No.H3/18716/2018/DPI Dated, 04/05/2019] - Click Here
SPECIAL FEES - Collection and Utilisation - Click Here
Differently Abled Employees In Kerala Government Service - Orders and Circulars - by Sri. ROBIN SAMUEL THRISSUR
Scholarship HANDBOOK - Prepared by Education Department Kerala
MOP - Manual of Office Procedure
KER - Kerala Education Rules 1959
KER - THE KERALA EDUCATION ACT, 1958 and THE KERALA EDUCATION RULES, 1959 [Fourth Edition] (Embodying corrections upto 31st December 2010)
KSR - Kerala Service Rules Volume I - (Vol-I PART I&II - 8th Edition 2016)
KSR - Kerala Service Rules Volume II - (Vol-II PART III - 6th Edition 2017)
KS&SSR 1958 – Part I & II (Kerala State & Subordinate Services Rules, 1958) [Dated,30/06/2012]
KFC - Kerala Financial Code Vol-I (8th Edition 2016)
KFC - Kerala Financial Code Vol-I (7th Edition 2008)
KFC - Kerala Financial Code Vol-II (Third Edition - KFC Forms)
KTC - THE KERALA TREASURY CODE Vol I Pages 1-206 (4th Edition 2013)
KTC - THE KERALA TREASURY CODE Vol I Pages 207-404 (4th Edition 2013)
THE KERALA ACCOUNT CODE Vol I (3rd Edition 2013)
THE KERALA ACCOUNT CODE Vol III (4th Edition 2013)
Book of Forms (3rd Edition 2017)
GPF - Kerala General Provident Fund Rules 2011 (GAZETTE No.333 - Notification G.O. (P) No. 94/2012/Fin Dated, 07/02/2012 - S.R.O.No.109/2012)
GIS - Kerala State Employees Group Insurance Scheme Rules, 2010 (ORDER G.O (P) No.249/2010/Fin dated 21/04/2010 [NOTIFICATION No.984 Dated, 22/4/2010] S.R.O No.399/2010)
SLI - Kerala State Life Insurance Rules (Revised orders as per G.O (P) No.840/88/Fin dated 16/11/1988)
Stores Purchase Manual [Hand Book] - Malayalam - Sri.C.S.Santhosh
Govt. Vehicle Use [Hand Book] - Sri.C.S.Santhosh
STORES PURCHASE MANUAL-Revised Edition 2013 - (Revised as per G.O (P) No.3/2013/SPD, dated 21.06.2013) - View | Download
Hand Book of Important Orders of General Education (As on 31/12/1976) - View | Download
Acts and Rules - GO/Circulars
NOC - Not Required for NEW Post Application of GOVT. Employees - സർക്കാർ സർവീസിൽ ഉള്ളവർ PSC ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ NOC വേണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി വിജ്ഞാപനം - Order G.O.(P)No.9/2021/P&ARD Dated,30/11/2021
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ - 19/07/2005 ന് മുന്‍പ് സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്ക് നിശ്ചിത വിഷയത്തിൽ ബി.എഡ് വേണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായിട്ടുള്ള 19.09.2008-ലെ ജി. ഒ. (പി) നം. 165/2008/പൊ.വി.വയുടെ പരിധിയിൽ 2005-ന് മുമ്പ് നിശ്ചിത വിഷയത്തിലല്ലാതെ ബി.എഡ് എടുത്തവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - Order G.O.(P)No.7/2018/GEDN Dated,19/03/2018
Qualification to the post of HSA [Languages] - modified order G.O.(P)No.209/2012/G EDN Dated, 27/06/2012
Acts and Rules - KSR/KER/Handbooks
The Kerala Service Rules - Vol-I(Part I&II) - Eighth Edition 2016 - Click Here
Stores Purchase Rules - Manual - by Sri.C S Santhosh - Click Here
THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION KERALA RULES 2010
KER Chapter XXIII - Fixation of Strength of Teachers in Departmental and Aided Schools
HANDBOOK - A Handbook on Important Orders and Circulars on General Transfer of Kerala State Government Employees
Acts and Rules - GO/Circular
General Education Department -Appointments in Aided Institutions Reservation for Persons With Disabilities - ORDER G.O.(P)No.19/2021/GEDN Dated, 08/11/2021 - Download
Enhancing the age limit for recruitment of teachers in aided schools - Order G.O.(Ms)No.203/2013/GEDN Dated, 02-07-2013 - Download
Pay Revision
PRC 2019 - Scale of Pay - Education Department - Download
PRC 2019 - XI Pay Revision ORDER : GO(P) No.27/2021/Fin Dated 10-02-2021 - Download
Acts and Rules - KSR/KER
KS & SSR 1958 – Part I & II (Kerala State & Subordinate Services Rules, 1958) - Download
Kerala Education Rules 1958 & 1959 - Fourth Edition - 31/12/2010 - Download
KCS(CC&A) - Kerala Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1960 - Download
CONDITIONS OF SERVICE OF AIDED SCHOOL TEACHERS - CHAPTER XIV (A) - Download
NON - TEACHING STAFF OF AIDED SCHOOLS - CHAPTER XXIV (A) - Download
Administration Manual for Transferred Functions: Primary Schools - Download
Acts and Rules/GO/Circular Download
PR 2019 - XI Pay Revision ORDER - Revision of pay & allowances - ORDER : GO(P) No.27/2021/Fin Dated 10-02-2021 Download
PR 2019 - XI PAY REVISION COMMISSION REPORT KERALA Part-I Download
Primary HM Promotion - Department Test Exemption - Amendment | In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009) and in supersession of the notification issued under G.O.(P)No.19/2020/G.Edn. dated 23rd December, 2020 and published as S.R.O. No.898/2020 in the Kerala Gazette Extraordinary No.3079 dated 23rd December, 2020, the Government of Kerala hereby make the following rules further to amend the Kerala Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 | (1) Short title and commencement - (1) These rules may be called the Kerala Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2021. [2] They shall come into force with effect from 30-4-2011. (2)Amendment of the Rules.- In the Kerala Right of Children to Free and Compulsory Educr Rules, 2011, for proviso to sub-rule (1) of rule 18, the following proviso shall be substituted, n "Provided that teachers who are otherwise eligible for being promoted as Head teachers exempted from passing such departmental tests and test on Kerala Education Act and Rules after attaining the age of 50 years". | (GAZETTE NOTIFICATION - S.R.O. No. 18/2021) G.O(P)No.1/2021/G.Edn Dated, 05-01-2021 Download
Primary HM Promotion - Department Test Exemption - Amendment | Order - G.O.(P)No. 19/2020/G.Edn. Dated,23-12-2020 Download
PENSION - Kerala Service (Fifth Amendment) Rules, 2020 | Order - G.O.(P)No.145/2020/Fin Dated, 30-10-2020 Download
Pension Calculation Revised - Rules | Kerala Service Rules (Fourth Amendment) 2020 | Order GO(P) No.130/2020/Fin Dated 01-10-2020 Download
Advance Increment Regarding - G EDN-U1/271/2019/GED Dated:01/11/2019 Download
HM Promotion - Qualifying service for promotion to the cadre of Headmaster in Aided primary schools – Orders issued | G O(P)No. 16/2018/GEDN Dated. 09-07-2018 Download
HM Promotion - G Edn-Qualification for promotion to the cadre of Headmaster in Government Primary Schools | Amended | Order GO(MS) No.27/2018/G Edn dtd.06-03-2018 Download
HM Promotion - General Education Department-Qualification for promotion to the cadre of Head Master in Aided Primary schools – Amended – Sanctioned— Orders issued. | General Eduction (J) Department GO (Ms) No.16 /18/G.Edn Dated, 19/02/2018 Download
Grade/Promotion - Pay Fixation Download
Travelling allowance - Revision of TA ceiling of State Government employees -sanctioned-Orders issued. - G.O.(P)No.137/2016/Fin Dated, 09/09/2016 Download
Travelling Allowance - 10th PRC | G.O.(P)No.7/2016/Fin Dated : 20-01-2016 Download
Public Services- Kerala State and Subordinate Services Rules 1958-Applicability of Rule 28 (bbb)-Clarification- Issued. - Circular No. 7850/Rules-1/88/P&ARD. Daled, 30/08/1989 Download
http://ecostatt.com/departmental-test/all-test Download
NON - TEACHING STAFF OF AIDED SCHOOLS Download
METHOD OF APPOINTMENT AND QUALIFICATIONS OF TEACHERS AND NON - TEACHING STAFF IN AIDED HIGHER SECONDARY SCHOOLS Download
Teaching posts in Government and Aided Schools - Unification of Qualification - Order No.76/80/G EDN Dated,06/06/1980 Download
Specialist Teachers Qualification Download
Acts and Rules/GO/Circular
Pension | Kerala Service Rules Fourth Amendment - 2020 | GO(P)No.130/2020/Fin Dated: 01-10-2020
LEAVE - എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഹിസ്റ്ററക്ടമിക്ക് വിധേയരാകുന്ന സ്ത്രീ ജിവനക്കാർക്ക് അവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. - GO(P) No.116/2020/Fin Dated 23-08-2020
The Kerala Service Rules, Part I - Ex-gratia allowance under Rules 90-A - Modified - Orders issued. - Order - GO(P) No. 93/2020/Fin Dated 08-07-2020
Eleventh Pay Revision Commission for revision of pay and allowances of Government employees, staff of educational institutions, local bodies etc - Tenure extended - Orders issued. GO(Ms) No.54/2020/Fin Dated 07-05-2020 | - Download
Joining Time | Circular No.72/2019/Fin Dated.08-08-2019 | പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന് പ്രവേശനകാലം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്‌ടീകരണം | Joining Time Calculation :- Joining time for transfer beyond 8 km is 6 Days preparation time + Actual journey time Allowed Journey time One day for each of the portion of the journey which he travels, | By railway - 500 kilometres | By ocean steamer - 350 kilometres | By river steamer - 150 kilometres | By motor vehicles - 150 Kilometres | Or by conveyance plying for public hirein any other way - 25 kilometres | Journey by Aircraft - Actual time is allowed.
Pay Revision
PR 2019 - XI Pay Revision - ORDER G.O.(P)No.27/2021/Fin Dated, 10/02/2021
PR 2014 – GO(P)No.7/2016/Fin Dated 20-01-2016 - SCALE OF PAY
PR 2014 – GO(P)No.7/2016/Fin Dated 20-01-2016 - Download
PR 2009 – Edn Dept. Scale of Pay – Modified - ORDER G.O.(P)No.168/2013/(147)/Fin Dated, 11/04/2013 | The modification of the scale of pay will take effect from 01/07/2009 as notional and have monetary benefit with effect from the date (11/04/2013) of this order
PR 2009 – GO(P)NO.85/2011/FIN DATED 26/02/2011 - Download
PR 2004 – Pay Revision Order 2004 - Download
PR 1998 – GO(P)NO.3000/98/FIN DATED 25/11/1998 - Download
PR 1993 – GO(P)NO.600/93/FIN DATED 25/09/1993 - Download
Acts and Rules
Dies-non - Count for Pension as Qualifying Service - KSR Amendment (Twelth) 2019
ELS Rules as per  KSR - Download
Government Servants Conduct Rules 1960
Stores Purchase Rules
Kerala Education Rules 1959  Download
Kerala Education Rules Download
KS & SSR 1958 – Part I & II Download
KSR  Vol-I (Part - I&II) Download
KSR  Vol-II (Part -III) Download
KSR Vol-III (Pension Rules) Download
Manual of Office Procedure Download
Note of KSR Part I & II Download
Leave Rules Download
HAND BOOK IMPORTANT ORDERS ON GENERAL EDUCATION 1977-78
Handbook of Important Orders on General Education Kerala 1976
Education Department Guide Book 2001
HAND BOOK - Govt. Orders
SERVICE BOOK - SB
DA Orders
Chart of DA Orders Since 01-07-1988 Download
Old Posts
Click Here to  Prevoius Posts

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !