Downloads 2024


Join muralipanamanna.in Group
WhatsApp Group Telegram Channel WhatsApp Channel

OLD GO and Circulars
2023 2021-2022 2018-2019-2020

Search ORDERS/Circulars in this Website - Press (Ctrl+F+ Any Word Related to GO/Circulars)

Date GO & Circulars
01-06-2024 GO & Circulars June 2024 - Click Here
01-05-2024 GO & Circulars May 2024 - Click Here
09-04-2024 GO & Circulars April 2024 - Click Here
Date GO & Circulars - April 2024
09-04-2024 Admission/Promotion | 2024-25 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള അഡ്മിഷന്‍/പ്രൊമോഷന്‍ നടപടികള്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.DGE/11030/2023-QIP1 Dated, 09/04/2024
08-04-2024 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ - Circular No.23/2024/Fin Dated, 08/04/2024
03-04-2024 KASEPF,PEN | സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് സ്‍കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷനിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊവിഷണലായി അംഗീകാരം നല്‍കിയ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് PEN അനുവദിക്കുന്നതും KASEPF ല്‍ അംഗീകാരം നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് - Circular No.GE-JR1/562/2023/GEDN Dated, 03/04/2024
03-04-2024 K-FON | കെ-ഫോണ്‍ പ്രാഥമിക ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ കണക്ഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മറ്റ് കണക്ഷനുകൾ വിഛേദിക്കുന്നതിനും ബില്‍ പ്രകാരമുള്ള തുക ഒടുക്കുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ - ORDER G.O.(Rt)No.70/2024/ITD Dated, 03/04/2024
01-04-2024 PTA Fund | സര്‍ക്കാര്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍സ്‌ ഹോമുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഒബ്സര്‍വേഷന്‍ ഹോമുകള്‍ എന്നിവയില്‍ താമസിച്ച്‌ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില്‍ നിന്ന്‌ പി.ടി.എ ഫണ്ട്‌ പിരിക്കുന്നത്‌ ഒഴിവാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.M4/7288/2023/DGE Dated, 01/04/2024
01-04-2024 Text Book Vol-1 Price List Academic Year 2024-25 - Click Here
01-04-2024 Seniority List of HSA as on 31/12/2023 (Palakkad District) - Click Here
Date GO & Circulars - March 2024
22-03-2024 Final Seniority List of HM/AEO as on 01/07/2023 - ORDER No.D4/2798/2022/DGE Dated, 22/03/2024
22-03-2024 DEPARTMENTAL TESTS - JANUARY 2024 TIME TABLE/Notification - Click Here
22-03-2024 NMP - Sale of empty sacks - No.NM(B1)/2116/2023/DGE Dated, 22/03/2024
21-03-2024 Streamlining Treasury Transactions - Avoidance of rushing of bills and drawing of advance towards the close of financial year 2023-24 - Instructions - Circular No.18/2024/Fin Dated, 21/03/2024
20-03-2024 Court fee stamp fee waived ₹ 5 | ഇലക്ട്രോണിക്സ് & വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വകുപ്പ് - അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖാന്തരം പൗരന്മാർക്ക് നല്കുന്ന സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസായി ഈടാക്കി വരുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന 5 രൂപ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P) No.2/2023/ITD Dated, 13/12/2023 | No.O&M(1)/1501/2024-DGE Dated, 20/03/2024
18-03-2024 PSC Verification on 26/03/2024 - Click Here
17-03-2024 Election 2024 | Polling Officials Remuneration - ORDER G.O.(Rt) No.153/2024/ELEC Dated, 17/03/2024
16-03-2024 HSS Staff Fixation 2023-24 Guidelines - ORDER G.O.(Ms)No.35/2024/GEDN Dated, 16/03/2024
16-03-2024 AIDED SCHOOL PROMOTION Relinquish Clarification - No.EC2/4227/2024/DGE Dated, 16/03/2024
16-03-2024 General Election to Lok Sabha, 2024 - ORDER Software - Data Entry of Employees - reg - Click Here
16-03-2024 SEL | Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2024-25 - ORDER G.O.(P)No.23/2024/Fin Dated, 16/03/2024
15-03-2024 PRA Third Installment | പതിനൊന്നാം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം പ്രകാരമുള്ള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയുടെ മൂന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.21/2024/Fin Dated, 15/03/2024
13-03-2024 General Transfer Primary HM & Teachers in Panchayat Schools | സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെയും പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടേയും 2024-25 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം – സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular (1) No.A5.3300/2024/DGE Dated, 13/03/2024
12-03-2024 HSE Principal Promotion | General Education Department – Establishment – Promotion/By Transfer appointment and postings in the cadre of Principal in Government Higher Secondary School - ORDER G.O.(Rt)No.2022/2024/GEDN Dated, 12/03/2024
12-03-2024 DA Rate Revised @2% from 2024 April Salary (from 7% to 9%) - ORDER G.O.(P)No.17/2024/Fin Dated, 12/03/2024
12-03-2024 MEDiSEP | മെഡിസെപ് പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കളായ പെൻഷൻകാരുടെ/കുടുംബ പെൻഷൻകാരുടെ പ്രീമിയം അക്കൌണ്ടിങ് കൃത്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ - Circular No.14/2024/Fin Dated, 11/03/2024
08-03-2024 Anticipatory Income Tax Calculator FY 2024-25 (AY 2025-26) - Click Here
06-03-2024 Seniority List | അക്കാദമിക വിഭാഗം ഗസറ്റഡ്‌ തസ്തികകളില്‍ 01/01/2024 തീയതി പ്രാബല്യത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്‌ അന്തിമമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ - ORDER No.DGE/6170/2023-D3 Dated, 06/03/2024
05-03-2024 Inviting Service Card - Primary HM Promotion Seniority List Preparation - Circular No.A2/1887/2024/DDEPKD Dated, 05/03/2024
Click Here - Service Card Format
05-03-2024 SCHOLARSHIP | 9, 10 ക്ലാസ് സെന്‍ട്രല്‍ - പ്രീമെട്രിക്ക് സോകോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - Click Here
04-03-2024 KOOL - STARTING NEW TRAINING BATCH (BATCH 15) - Click Here
04-03-2024 KOOL - BASIC ICT TRAINING BARCH 14 RESULT - Click Here
02-03-2024 ONLINE Transfer Regarding - Circular No.DGE/916/2024-C3 Dated, 02/03/2024
02-03-2024 Promotion & Transfer | സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയുടെയും സ്ഥലംമാറ്റ ക്രമീകരണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും അനുവദിച്ച്‌ ഉത്തരവ് - ORDER No.D1/17174/2023/DGE Dated, 02/03/2024
Date GO & Circulars - February 2024
28-02-2024 PR2019 | പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം - കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ HRA അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.23/2024/(48)/Fin Dated, 28/02/2024
28-02-2024 KTET October 2023 Result - Press Release
KTET October 2023 Result - SITE
28-02-2024 Staff Fixation | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - തസ്തിക നിർണയം 2023-24 വർഷത്തെ അധിക തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.DGE/7241/2023-H2-Part(1) Dated, 28/02/2024
28-02-2024 Treasury Short Term Deposit Scheme - Revision of rates of interest - Special interest rate (7.5%) - ORDER G.O.(P)No.14/2024/Fin Dated, 28/02/2024
26-02-2024 Online Transfer Application Invited [Compassionate] - ക്ലാര്‍ക്ക്‌, ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌, ഫെയര്‍ കോപ്പി സുപ്രണ്ട്‌, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ എന്നീ തസ്തികകളിലെ 2024 വര്‍ഷത്തെ സഹതാപാര്‍ഹ സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും – ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതും – സംബന്ധിച്ച് - Circular No.DGE/916/2024-C3 Dated, 26/02/2024
24-02-2024 DPC (HIGHER/LOWER) | ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ പ്രൊമോഷന്‍ കമ്മിറ്റി (ഹയര്‍/ലോവര്‍) – 2024 കൂടുന്നതിലേയ്ക്ക്‌ – കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 01/01/2023 മുതല്‍ 31/12/2023 വരെ ഓണ്‍ലൈന്‍ (സകോര്‍) മുഖേന സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ — സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.D6/18147/2023/DGE Dated, 24/02/2024
24-02-2024 SNEHAPOORVAM | സ്‍നേഹപൂര്‍വ്വം 2023-24 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - Click Here
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം 2023-24 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുളള അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
Start Date : 23/02/2024
Closing Date : 31/03/2024
• കുട്ടിയുടെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍, അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ഐ.എഫ്.സി കോഡ് എന്നിവ തെറ്റ് കൂടാതെ നിര്‍ബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
• ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന print out സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ ഒപ്പും സീലും ഉള്‍പ്പെടെ 2024 ഏപ്രിൽ 30 നകം നിര്‍ബന്ധമായും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
SNEHAPOORVAM Application for the Year 2023-2024 Portal
23-02-2024 Exgratia Pension - Judgement of Honble High Court of Kerala Dated 03/11/2023 in OP(KAT).486/2023 - ORDER G.O.(Rt)No.1692/2024/Fin Dated, 23/02/2024
22-02-2024 IT EXAM | 8,9 ക്ലാസുകളില വര്‍ഷാന്ത്യ ഐ ടി പരീക്ഷ - CSV ഫയല്‍ സമ്പൂര്‍ണയില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.DGE/11030/2023-QIP1 Dated, 22/02/2024
21-02-2024 Revised Guidelines for Passing Driving License Test - Circular No.4/2024 Dated, 21/02/2024 [File No.C1/8/2024-T.C]
21-02-2024 Provisional Seniority List of HSA (Manager/Secretary of the Local Body) | ഹൈസ്കൂള്‍ അസ്സിസ്റ്റന്‍റ്റ്മാരുടെ സംസ്ഥാനതല താല്‍കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്‌ 01/07/2023 തീയതി പ്രാബല്യത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ - ORDER No.A3/14200/2023/DGE Dated, 21/02/2024
21-02-2024 2024 വര്‍ഷം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഒഴികെയുള്ള അക്കാദമിക വിഭാഗം ഗസറ്റഡ്‌ ജീവനക്കാരുടെ പേര്‌ വിവരങ്ങള്‍ - Circular No.DGE/20599/2023-D3 Dated, 21/02/2024
21-02-2024 JS Cadre Higher Grade | ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്‌/നൂണ്‍ മീല്‍ ഓഫീസര്‍/സ്റ്റോര്‍ കീപ്പര്‍ തസ്തികകളില്‍ ജോലി ചെയ്യന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്‌ അനുവദിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ - ORDER No.C5/101138/2023/DGE Dated, 21/02/2024
20-02-2024 SCHOOL BUILDING HIGH COURT OF KERALA JUDGMENT (സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്) - WP(C) No.4955 OF 2024 Dated, 20/02/2024
20-02-2024 Concession to CWSN - [Unique Disability ID - by Govt. of India] | പൊ.വി.വ. RPwD ആക്ട് 2016 ലെ സെക്ഷൻ 2(r) 2(s) എന്നിവ പ്രകാരം പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാനുകുല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ - Circular No.IED/1564279/2023/DGE Dated, 20/02/2024
20-02-2024 SAMANWAYA - Seniority List Preparation Through Online | സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എയ്ഡഡ്‌ സ്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെയും സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്‌ സമമ്പയ മുഖേന ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.DGE/1961/2023-H2-Part(1) Dated, 20/02/2024
20-02-2024 SSLC Exam 2024 - Withdrawal of amount from PD Account for Expenditure for SSLC-IT Examination - ORDER G.O.(Rt) No.1407/2024/GEDN Dated, 20/02/2024
20-02-2024 LSS Exam February 2024 - Instructions - Circular No.E.X/A.4/52000/2023/CGE Dated, 20/02/2024
20-02-2024 LPST/UPST(Malayalam) Transfer Order Phase 3 [Palakkad] - Click Here
17-02-2024 Higher Secondary Examination 2024 - Withdrawal of the amount for examination expenditure from the PD Account - ORDER G.O.(Rt)No.1312/2024/GEDN Dated, 17/02/2024
16-02-2024 KOOL Batch 15 Notification - No.KITE/2024/1614(6) Dated, 16/02/2024
16-02-2024 CHICKENPOX Special Casual LEAVE | കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ, ഭാഗം I, അനുബന്ധം VII, സെക്ഷൻ II, ചട്ടം 1(i) ന് ചുവടെയുളള കുറിപ്പ് 2 ലെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.10/2024/Fin Dated, 16/02/2024
15-02-2024 Pensioners ID Card - RTI Reply - No.TRY/653/2024/G2 Dated, 15/02/2024
14-02-2024 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ അദ്ധ്യാപകരുടെ സീനിയോരിറ്റി പട്ടിക 01-07-2023 തീയതി പ്രാബല്യത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‌ സര്‍വീസ്‌ കാര്‍ഡ്‌ ക്ഷണിക്കുന്നത്‌ – സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.A3/14594/2023/DGE Dated, 14/02/2024
13-02-2024 Pay Revision 2019 - Payment of Uniform allowance - clarification - Circular No.10/2024/Fin Dated, 13/02/2024
13-02-2024 SSLC 2024 - Model Exam Valuation Instructions - Circular No.EX A(1)/53800/2023/CGE Dated, 13/02/2024
09-02-2024 Cluster Training | 2023-2024 ക്ലസ്റ്റർതല അധ്യാപകസംഗമം തുടർ നിർദേശങ്ങൾ - Circular No.DGE/16387/2023-QIP1 Dated, 09/02/2024
08-02-2024 Special Disability Leave (Rule 98 - Part 1 KSR) - ORDER G.O.(Rt)No.1102/2024/GEDN Dated, 08/02/2024
08-02-2024 Pay Revision 2019 - Checking and curtailing the practice of irregular drawal of allowances through SPARK - Instructions - Circular No.08/2024/Fin Dated, 08/02/2024
07-02-2024 University Service can count towards Pension - ORDER G.O.(Rt)No.597/2024/GAD Dated, 07/02/2024
06-02-2024 BLO - Duty Leave | 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകള്‍ക്കായ് ഫെബ്രുവരി 10 ന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം BLO മാര്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.575/2024/GAD Dated, 06/02/2024
04-02-2024 HRA REFUND | ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തെറ്റായി അനുവദിച്ച് നല്‍കിയ HRA തിരികെ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.HSE/2225/2022-AD A2 Dated, 04/02/2024
03-02-2024 AIDED - Differently Abled Appointment | 1995, 2016 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ടുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എയ്‍ഡഡ് സ്‍കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷി സംവരണം പാലിച്ച് നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - Circular No.DGE/15133-2023(2)-H2 Dated, 03/02/2024
03-02-2024 DEO,DDE Promotion - ORDER G.O.(Rt)No.959/2024/GEDN Dated, 03/02/2024
02-02-2024 SSLC 2024 - RPWD Act 2016 ലെ സെക്ഷന്‍ 2(r), 2(s) പ്രകാരം പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ 2024 ലെ മാര്‍ച്ചിലെ എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന പരീക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ – [Concession to CWSN - First List] ORDER NO.IED/1564279/DGE/2024 Dated, 02/02/2024 - First LIST
Proceedings
01-02-2024 CTET,KTET Clarification | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം - C TET പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവരെ കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി I-ൽ നിന്നും C-TET elementary stage പാസ്സായവരെ കെ-ടെറ്റ് കാറ്റഗറി II-ൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും C-TET യോഗ്യത K-TET കാറ്റഗറി III, K-TET കാറ്റഗറി IV എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തത വരുത്തികൊണ്ടും അപ്രകാരം 30/08/2016 തീയതിയിലെ സ.ഉ(അച്ചടി ) നം.145/2016/പൊ.വി.വ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.6/2024/GEDN Dated, 01/02/2024
Date GO & Circulars - January 2024
31-01-2024 Mustering LIFE Certificate - Instructions - Click Here
30-01-2024 Medical Re-imbursement after MEDiSEP | മെഡിസെപ്പ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ മെഡിക്കല്‍ റീ- ഇംബേഴ്‍സ്മെന്റ് അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച് - Circular No.R2/17421/2022/DGE Dated, 30/01/2024
30-01-2024 HSA Seniority List Preparation (State Wide) - Circular No.A3/4736/2023/DGE Dated, 30/01/2024
30-01-2024 By Transfer SET Qualification | സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്‍കൂളുകളിലെ അധ്യാപക-അനധ്യാപകരില്‍ സെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് എച്ച എസ് എസ് ടി/എച്ച് എസ് എസ് ടി(ജൂണിയര്‍) തസ്‍തികകളിലെ തസ്‍തികമാറ്റ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് തല്‍ക്കാലം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.5/2024/GEDN Dated, 30/01/2024
29-01-2024 GUEST Teachers Till 29/02/2024 | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് - ഹ.സെ.വി.- ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിടുതല്‍ സംബന്ധിച്ച് - Circular No.HSE/1453/2024-Acd C5 Dated, 29/01/2024
29-01-2024 DPC Higher, Lower Defective List - No.D6/18147/2023/DGE Dated, 29/01/2024
27-01-2024 Text Book Distribution 2024-25 Guidelines - Circular No.TBO/142/2023-A2 Dated, 27/01/2024
24-01-2024 Aided - Differently Abnled Appointment | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം - സംസ്ഥാനത്തെ എയ്‌ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് - Circular No.JR 1/502/2023/GEDN Dated, 24/01/2024
24-01-2024 KOOL Batch 14 Notification - Click Here
24-01-2024 Clerk to Senior Clerk - Inviting Service Card - Circular No.C5/1382/2024/DGE Dated, 24/01/2024
24-01-2024 Cluster Training on 24/01/2024 - School Holiday - No.DGE/16387/2023-QIP1 Dated, 24/01/2024
23-01-2024 JEEVAN RAKSHA SCHEME 2024 | കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ജീവൻരക്ഷ പദ്ധതി - 2024 വർഷത്തേക്കുളള പ്രീമിയം തുക ഒടുക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.07/2024/Fin Dated, 23/01/2024
23-01-2024 KER Drafting Committee - ORDER G.O.(Rt)No.652/2024/GEDN Dated, 23/01/2024
23-01-2024 സ്കൂൾ ഏകീകരണം കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് - VIEW | Download
23-01-2024 PROPERTY Returns Through SPARK - TIME EXTENDED [From 05/02/2024 To 14/02/2024] - Click Here
22-01-2024 PF Interest (7.1%) | കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്ക് 2024 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പലിശനിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.05/2024/Fin Dated, 22/01/2024
22-01-2024 Republic Day Celebrations 2024 - Click Here
22-01-2024 Strike on 24/01/2024 - Diesnon - Instructions - ORDER G.O.(P)No.1/2024/GAD Dated, 22/01/2024
19-01-2024 HRA Limit in Corporation - COURT ORDER - Click Here - WP(C)NO.391 OF 2023
19-01-2024 Exempting only Differently Abled Employees [Spark-linked Biometric Punching System] | പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പ്രത്യേകമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നതും ഹൈസപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായതുമായ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ മാത്രം സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.298/2024/GAD Dated, 19/01/2024
19-01-2024 MEDiSEP | സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - രണ്ടാം പോളിസി വർഷം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലേക്കുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.06/2024/Fin Dated, 19/01/2024
18-01-2024 Provisional Seniority List of HM/AEOs as on 01/07/2023 - ORDER No.D4/2798/2022/DGE Dated, 18/01/2024
18-01-2024 KALOLSAVAM | സ്‍ക‍ൂള്‍ കലോല്‍സവത്തില്‍ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കലോല്‍സവ സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.Y(2)/1413259/2023/DGE Dated, 18/01/2024
18-01-2024 NPS | ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി - അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.05/2024/Fin Dated, 18/01/2024
NPS-Form S2 - Subscriber Details Change
17-01-2024 Select List Approved by the Government, of officers for promotion to the category of Principals in Govt Higher Secondary Schools prepared by DPC(Higher) held on 28/11/2023 - NOTIFICATION No.3/2024/GEDN Dated, 17/01/2024
17-01-2024 NuMATs | Instructions for District Level Talent Test - Click Here
16-01-2024 MEDiSEP | സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടിശ്ശിക മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്കേണ്ട രീതി - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.03/2024/Fin Dated, 16/01/2024
10-01-2024 Government Vehicles Insurance | സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ - Circular No.02/2024/Fin Dated, 10/01/2024
10-01-2024 Preparation of Seniority List of Kannada Knowing HSTs - Circular No.D4/258590/2021/DGE Dated, 10/01/2024
09-01-2024 Departmental Test January 2024 Notification | KERALA GAZETTE No.105 Dated, 09/01/2024 | Notification No.DE I(1)887077/2024/EW Dated, 09/01/2024 - Click Here
09-01-2024 NuMats 2023-24 State Level Talent Exam - Click Here
08-01-2024 Increment is Earned for past 1 Year Service | Order dated 16/10/2023 of Honble Kerala Administrative Tribunal in OA(EKM)No.1556/2023 filed by Sri.K.P.Venugopal - Complied - Orders issued - ORDER G.O.(Rt)No.219/2024/Fin Dated, 08/01/2024
Increment is Earned for past 1 Year Service - Judgment - KAT TVM OA No.1420/2019 Dated, 25/08/2023
08-01-2024 Aided Seniority List | സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് സമന്വയ മുഖേന ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.3/2024/GEDN Dated, 08/01/2024
06-01-2024 Special Assistance Scheme to Employees | ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഒരു പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.03/2024/Fin Dated, 06/01/2024
06-01-2024 School Games 2023 | സംസ്ഥാനതല സ്‍കൂള്‍ ഗെയിംസ് - ഗ്രൂപ്പ് തലമല്‍സരങ്ങള്‍ - Click Here
05-01-2024 MEDiSEP | സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - എംപാനൽ ചെയ്യാത്ത ആശുപത്രികളിലെ അടിയന്തര ചികിത്സകൾക്കുളള റീ-ഇംപേഴ്സ്മെൻ്റ് ഭേദഗതി വരുത്തിയ നിർദ്ദേശം - Circular No.01/2024/Fin Dated, 05/01/2024
05-01-2024 DIET | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ (ഡയറ്റ്) ലക്ചറർ തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് ലക്ച്ചറർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ആഗിരണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യുണല്‍ മുന്‍പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത OA 702/2021, ΟΑ(ΕΚΜ) 1728/2022, ΟΑ. 1951/2023, ΟΑ 2039/2023, ΟΑ (ΕΚΜ) 1889/2023, OA 2053/2023, OA 2105/2023, OA.2058/2023, OA 1885/2023 നമ്പര്‍ ഹര്‍ജികളിന്മേലുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവുകളും, ശ്രീമതി. വിദ്യ വി. യും മറ്റുള്ളവരും ബഹു. ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്ത OP (ΚΑΤ) 474/2023 ललले ब्लील 19/10/2023 ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവും നടപ്പില്‍ വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.136/2024/GEDN Dated, 05/01/2024
05-01-2024 VANDE BHARAT EXPRESS TRAIN (TRAVEL) | ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗ്രേഡ്-1 ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.2/2024/Fin Dated, 05/01/2024
03-01-2024 GPF & KPEPF | ത.സ്വ.ഭ.വ.-പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്- മുൻ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജി.പി.എഫ് അക്കൌണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കെ.പി.ഇ.പി.എഫ്-അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്നതും, സ്പാർക്ക് മുഖേന ശമ്പളം മാറിവന്നിരുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്പാർക്കിതര ഓഫീസുകളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപോയ ജീവനക്കാരുടെ ജി.പി.എഫ് ക്ലോഷർ/എൻ.ആർ.എ/ലോണുകൾ എന്നിവ മാറി നൽകുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് - No.LSGD/PD/69110/2023-AE2 Dated, 03/01/2024
03-01-2024 Online Annual Property Statement 2023 in SPARK - Click Here
02-01-2024 Income Tax Calculator (Final) FY 2023-24 | Software, Help Files - Click Here
01-01-2024 Uniform | സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള യൂണിഫോം അലവൻസ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് - Click Here
# Previous GO & Circulars
01-01-2024 Previous GO & Circulars - Click Here
04-08-2022 Aided School - Arrear Merged to PF - നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപക/അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുളള പി എഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.7/2021/Fin Dated, 27/01/2021 | No.H2/19500/2019/DGE Dated, 05/03/2021 | No.PF-1/37/2022-FIN(2124126) Dated, 04/08/2022
08-08-2019 Joining Time Clarification (General Transfer) - കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ - പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് പ്രവേശനകാലം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടീകരണം - Circular No.72/2019/Fin Dated, 08/08/2019
04-10-2011 TEMPORARY ADVANCE-DRAWAL OF TEMPORARY ADVANCE AND DELAYED REFUND OF EXCESS ADVANCE - LEVY OF INTEREST - REVISED-ORDERS ISSUED - ORDER G.O.(P)No.419/2011/Fin Dated, 04/10/2011

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !