ട്രഷറികളിൽ അടിയന്തിരമായി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ

treasury
സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ്-19 കേസുകളുടെ വർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് ട്രഷറികളിൽ അടിയന്തിരമായി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.


Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
WELCOME പ്രധാന ഉത്തരവുകള്‍/സര്‍ക്കുലറുകള്‍ ഇവിടെ | Grade Fixation Software 2019 New | Rule 28 and 30 Fixation Statement Creator 2019 | PSC Exam Planner - New Seating Arrangement | Utilisation Certificate (KFC Form 44) Maker | Extract of Admission Register Creator | Useful Software and Forms | NLC/LC Creator | GPF Annual Account Statement | RTC Maker | Leave Application Maker |

Top Post Ad

Below Post Ad