Government Orders and Circulars 2023

Search ORDERS/Circulars in this Website - Press (Ctrl+F+ Any Word Related to GO/Circulars)

Date GO & Circulars - 2023 August
27-08-2023 Adolescent Awareness Programme - Circular | Module
26-08-2023 2023-24 - പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന (ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നു കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്പെഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ധനസഹായം (സ്പെഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍ പാക്കേജ്) - അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌- സംബന്ധിച്ച്‌ - Download
25-08-2023 HSE - TOUR TA/TRANSFER TA | ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം - യാത്രാപ്പടി TOUR TA/TRANSFER TA അനവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.HSE/5437/2023-FIN-C3 Dated, 25/08/2023
24-08-2023 AIDED | G.O.(Ms)No.30/2019/GEDN Dated, 07/03/2019 ഉത്തരവ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് ലോവര്‍ ഗ്രേഡ് ലാംഗ്വേജ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകള്‍ നേടിയ അധ്യാപകരെ രണ്ട് വര്‍ഷ D.EL.ED യോഗ്യത നേടുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.GE-JR1/34/2023/GEDN Dated, 24/08/2023
23-08-2023 PENSION | ഇ-പെൻഷൻ പ്രപ്പോസലിനൊപ്പം പെൻഷണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റോൾ & ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ട്രഷറിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് (2023 ഫെബ്രുവരി മുതൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന PPO യിൽ പ്രിസം പോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമാകുന്ന Pensioner's Photo, Joint Photo, Specimen Signature എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ Descriptive Roll and Identification Particulars ന്റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി പെൻഷൻ സാംങ്ങ്ഷനിംഗ് അതോറിറ്റി/വകുപ്പ് തലവൻ/ഓഫീസ് മേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അവസാന ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം (LPC) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിക്ക് നൽകേണ്ടതില്ലായെന്ന് എല്ലാ പെൻഷൻ സാംങ്ങ്ഷനിംഗ് അതോറിറ്റി/വകുപ്പ് തലവൻ/ഓഫീസ് മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കൊണ്ടുള്ള പരിപത്രം) - Circular No.84/2023/Fin Dated, 23/08/2023
22-08-2023 Departmental Exam Time Table Notification July 2023 - Download
19-08-2023 Seminar/Training | സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ / ഗ്രാൻ്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ / തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ / സർക്കാർ ധന സഹായം കൈപ്പറ്റുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന സെമിനാറുകൾ, ശില്പശാലകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ചുളള അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് - പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു - ORDER G.O.(P)No.91/2023/Fin Dated, 19/08/2023
19-08-2023 Employees on working arrangement - new module in SPARK - Circular No.82/2023/Fin Dated, 19/08/2023
18-08-2023 Higher Education Dept. - Onam Holidays 2023 - Download
18-08-2023 CIRCULAR - KOOL SKILL TEST FOR BATCH 12 - Download
17-08-2023 PSC Verification UPST [24-08-2023 & 25-08-2023] - LIST & Annexure II (Format for Verification)
14-08-2023 Promotion - Attendance Condonation - Download
14-08-2023 വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ തസ്തികകളുടെ Cadre Strength, SPARK -ൽ update ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - Circular No.80/2023/Fin Dated, 14/08/2023
SPARK Software - Customization for bringing cadre strength of posts and approval mechanism for new posts - Orders issued - ORDER G.O.(P)No.117/2022/Fin Dated, 29/09/2022
11-08-2023 INDEPENDENCE DAY Celebrations 2023 - Flag Hosting Caremony Instruction - Circular No.DGE/13677/2023-T2(2) Dated, 11/08/2023
11-08-2023 National Day Celebrations - Independence Day 2023 - Guidelines - Download
11-08-2023 LSS 2023 REVALUATION - Circular No.EX A(4)/6796/2023/CGE Dated, 11/08/2023 | ☛ LSS Examination 2023 Revaluation Apply Online - SITE
09-08-2023 FF | SCHOOL KALOLSAVAM FUND 2023-24 - Circular No.Y2/1594471/2023/DGE Dated, 09/08/2023
09-08-2023 SEL | Periodical Surrender of Earned Leave - Software Provision enables for Non-Gazatted Employees to submit online Application-Intimation - Circular No.79/2023/Fin Dated, 09/08/2023
09-08-2023 ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്‍സവ് - സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Download
09-08-2023 AA,APFO,AO,PA to DEO Promotion & Transfer - ORDER G.O.(Rt)No.4581/2023/GEDN Dated, 09/08/2023
08-08-2023 ONAM 2023 | ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍/മേളകള്‍ - ഹരിത ചട്ടം പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Download
07-08-2023 B Ed 2023-25 Department Quota - List - ORDER No.M2/1358864/2023/DGE Dated, 07/08/2023
05-08-2023 Promotion, Transfer & Postings of DDE/DEO - ORDER G.O.(Rt)No.4504/2023/GEDN Dated, 05/08/2023
05-08-2023 SCHOLARSHIP | സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ വിഭാഗം – കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയം – ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ-മെട്രിക്‌ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ / ബീഗം ഹസ്രത്ത്‌ മഹല്‍ നാഷണല്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ – 2022-23 – SNO/DNO/HoI/INO/അപേക്ഷകന്‍ – എന്നിവരുടെ ബയോമെടിക്‌ ആതന്റിക്കേഷന്‍ നടത്തുന്നത്‌ – സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.DGE/9776/2023-N2 Dated, 05/08/2023
04-08-2023 KTET AUGUST 2023 SPECIAL NOTIFICATION - No.EX/CGL(2)/20650/2023/CGE Dated, 04/08/2023 | FORMAT OF IDENTIFICATION CERTIFICATE FOR EXAM - Download
04-08-2023 SCHOLARSHIP | E-Grantz Post-Metric Scholarship, 2020-21 വരെയുള്ള ക്ലെയിമുകള്‍ അന്തിമമായി തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Download
04-08-2023 DPC Lower Select Seniority List for HM/AEO Promotion for the year 2023 - NOTIFICATION No.D6/7953/2023/DGE Dated, 25/07/2023 | KERALA GAZETTE No.2599 Dated, 04/08/2023
04-08-2023 TOUR | ട്യൂഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന രാത്രികാല ക്ലാസുകളും ടൂറുകളും വിലക്കണമെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം - Download
03-08-2023 ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ്‌ 2023 – സ്കൂള്‍തലത്തില്‍ നടത്തേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ – സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.Y(1)/13020/2023/DGE Dated, 03/08/2023
03-08-2023 Online Transfer Primary Teachers - IInd Phase (Palakkad) Order - Download
02-08-2023 Maternity Leave KSR Amendment - ORDER G.O.(P)No.79/2023/Fin Dated, 27/07/2023 | S.R.O.No.835/2023 | KERALA GAZETTE No.2564 Dated, 02/08/2023
01-08-2023 Arrangements of Class Divisions | ക്ലാസ് ഡിവിഷനുകള്‍ പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കായി ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് - Download
01-08-2023 Final Seniority List of Clerks for the period from 01/01/2017 to 31/12/2019 - ORDER No.DGE/348177/2021-C1 Dated, 01/08/2023
01-08-2023 Marriage Loan Scheme Maximum Amount Increased (Class IV [₹ 300000/-] & Part Time [₹ 150000/-] Employees Daughters) - ORDER G.O.(P)No.82/2023/Fin Dated, 01/08/2023
01-08-2023 STAFF FIXATION 2023-24 Amendment - CIRCULAR No.DGE/7241/2023-H2 Dated, 01/08/2023
01-08-2023 GRACE MARK | NCC വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹു ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.4367/2023/GEDN Dated, 01/08/2023
Date GO & Circulars - 2023 July
27-07-2023 HSS BATCH LIST | മലബാര്‍ മേഖലയിലെ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകളില്‍ 2023-24 വര്‍ഷത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി 97 ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ - ORDER G.O.(Ms)No.106/2023/GEDN Dated, 27/07/2023
26-07-2023 ONLINE TRANSFER 2023 (Clerk/Typist/JS/SS) | MINISTERIAL STAFF - Date extended - CIRCULAR No.C3/8947/2023/DGE Dated, 26/07/2023
23-07-2023 HSE - Lab Assistant Final Seniority List Proceedings (PALAKKAD) - Download
23-07-2023 COVID 19 | കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്ന കരാർ/ദിവസവേതന ജീവനക്കാർക്ക് നല്കിയിരുന്ന ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.77/2023/Fin Dated, 23/07/2023
22-07-2023 Foreign travel by the officers in State Government / Public Sector Undertakings / Corporations / Grant in aid institutions / Autonomous Bodies etc. - Additional Instructions issued - Reg - Circular No.73/2023/Fin Dated, 22/07/2023
21-07-2023 ONLINE TRANSFER 2023 (Clerk/Typist/JS/SS) | പൊ.വി - ജീവനക്കാര്യം - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ക്ലാർക്ക്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് എന്നീ തസ്തികകളിലെ 2023 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം, സഹതാപാർഹ സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും - ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - CIRCULAR No.C3/8947/2023/DGE Dated, 21/07/2023
20-07-2023 LEAVE | കേരള പാര്‍ട്ട്-ടൈം-കണ്ടിന്‍ജന്റ് വിശേഷാല്‍ ചട്ടത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശൂന്യവേതാനാവധി അനുവദിക്കുന്നതോടൊപ്പം അര്‍ഹമായ സേവനങ്ങള്‍ നിഷ്‍കര്‍ഷിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.13/2023/P&ARD Dated, 20/07/2023
19-07-2023 Arts and Sports Period in Schools - Direction | 1 മുതല്‍ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ കായിക, കലാ-വിനോദങ്ങള്‍ക്കുള്ള പീരിയഡുകളില്‍ മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം - CIRCULAR No.DGE/10765/2023-QIP1 Dated, 19/07/2023
18-07-2023 Pension - National Pension System - Extension of Mobility to Kerala Administrative Service (KAS) Officers - Orders Issued | ORDER G.O.(P)No.76/2023/FIN Dated, 18/07/2023
18-07-2023 Aided School Retrenched Clarification | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എയ്ഡഡ് - സംരക്ഷിതാധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി തസ്തിക മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മറ്റു നിയമനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം - കെ.ഇ.ആർ അദ്ധ്യായം XXI, ചട്ടം 7 (5) ലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകി ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.101/2023/GEDN Dated, 18/07/2023
14-07-2023 SPARK Biometric Punching Guidelines - ORDER G.O.(Rt) No.3253/2023/GAD Dated, 14/07/2023
14-07-2023 Compassionate Employment Scheme | ജീവനക്കാര്യം - സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആശ്രിത നിയമനം - മരണപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതരെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന 'സംരക്ഷണ സമ്മതമൊഴി നൽകി സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ആയത് ലംഘിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും 25% തുക പിടിച്ചെടുത്ത് അർഹരായ ആശ്രിതർക്ക് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P) No.12/2023/P&ARD Dated, 14/07/2023
09-07-2023 MALAYALAM | വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളും സര്‍ക്കുലറുകളും മലയാളത്തില്‍ ആയിരിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് - CIRCULAR No.475/S.C1/2023/GAD(S.C) Dated, 09/07/2023
07-07-2023 Juvenile Diabetes | ടൈപ്പ്‌ വണ്‍ ഡയബറ്റിസ്‌ അഥവാ ജുവനൈല്‍ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നത്‌ – സംബന്ധിച്ച്‌ - CIRCULAR No.M4/587473/2022/DGE Dated, 07/07/2023
01-07-2023 Govt. Orders and Circulars - July 2023 – Click Here
Date GO & Circulars - June 2023
19-06-2023 Govt. Orders and Circulars - June 2023 - Click Here
19-06-2023 NMP | സ്‌കൂള്‍ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി 2023 -2024 – സിംഗിള്‍ നോഡല്‍ അക്കാണ്ടിലേക്ക്‌ (SNA) പദ്ധതി തുക ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആയത്‌ റിലീസ്‌ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3650/2023/GEDN Dated, 19/06/2023
18-06-2023 COVID 19 | Special Leave for Covid 19 Stopped - കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിച്ച് വന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കി വന്നിരുന്ന "സ്‍പെഷ്യല്‍ ലീവ് ഫോര്‍ കോവിഡ് 19" നിര്‍ത്തലാക്കി - ORDER G.O.(Rt)No.388/2023/DMD Dated, 18/06/2023
16-06-2023 KSR | Amendment of the Rules - In part III of the Kerala Service Rules - Third Amendment 2023 (Amendment of the Rules.- In Part III of the Kerala Service Rules, in Appendix-X, in Part A of Pension (Commutation) Rules) - ORDER G.O.(P)No.59/2023/Fin Dated, 16/06/2023 | S.R.O.No.674/2023 | KERALA GAZETTE No.2027 Dated, 16/06/2023
16-06-2023 SEL Bill processing for the year 2022-23 regarding
16-06-2023 കൈറ്റ് - പ്രൊബേഷന്‍ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ KOOL ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനത്തിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ (Batch 12) - Circular No.KITE/2023/1614(17) Dated, 16/06/2023 | KOOL REGISTRATION - HELP
15-06-2023 PENSION - DCRG | Pension and Gratuity contribution of employees deputed to government service from other services/institutions - Setting such claims from the new heads of account 2071-01-107-95-NV and 2071-01-107-94-NV - Detailed instructions - Circular No.56/2023/Fin Dated, 15/06/2023
14-06-2023 KSR | Amendment of the Rules - In Part III of the Kerala Service Rules (XII A,XII B and XII C) - Second Amendment 2023 - ORDER G.O.(P)No.58/2023/Fin Dated, 14/06/2023 | S.R.O.No.668/2023 | KERALA GAZETTE No.2019 Dated, 15/06/2023
14-06-2023 ICT Training | ഐ.സി.ടി. പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത അധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.NEP3/273280/2021/DGE Dated, 14/06/2023
13-06-2023 Leave Preparatory to Retirement (L.P.R) മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.57/2023/Fin Dated, 13/06/2023
13-06-2023 പ്രൊഫ. ജോസഫ്‌ മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം 2022-23 - സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.V.R.1316451/2023/DGE Dated, 13/06/2023
12-06-2023 Daily Wages | 2022-23 വര്‍ഷം മുതലുള്ള തസ്‍തിക നിര്‍ണയം - സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്‍ അധിക ഡിവിഷനുകളും അധിക തസ്തികകളും അനുവദിക്കുന്നത് വരെ പ്രസ്‍തുത തസ്തികകളിലെ അധ്യാപകരുടെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം - സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - No.JR 1/275/2023/GEDN Dated, 12/06/2023
12-06-2023 Provisional SENIORITY LIST for Primary HM Promotion (PALAKKAD) | Circular
09-06-2023 PENSION - Special Care Allowance | സ്പെഷ്യൽ കെയർ അലവൻസ് - മുൻകാല പ്രാബല്യം - തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.55/2023/Fin Dated, 09/06/2023
09-06-2023 Differently Abled - Reservation in Aided Schools | സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ്‌ സ്കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ – ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(MS) No.74/2023/GEDN Dated, 09/06/2023
08-06-2023 UNIFORM | 2023-24 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ യൂണിഫോം പദ്ധതിക്കായി നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 2202-01-102-95(7) ) എന്ന H/A വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 140 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയ ഉത്തരവ്‌ പുതുക്കി നല്‍കി – ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt) No.3334/2023/GEDN Dated, 08/06/2023
07-06-2023 BEST PTA AWARD 2022-23 : - Circular No.Y2/1316441/2023/DGE Dated, 07/06/2023 | Application Form
06-06-2023 Inviting Service Card | Preparation of Seniority List of Primary HM's from 01/06/2005 to 31/12/2015 - Circular No.S.Y(1)/7659/2023/DGE Dated, 06/06/2023
05-06-2023 TC Exemption 2023-24 | അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി അംഗീകാരമുളള സ്കൂളുകളിൽ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകിയും അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ചും ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt) No.3266/2023/GEDN Dated, 05/06/2023
03-06-2023 Transfer | മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സേവനവിവരങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.C3/8947/2023/DGE Dated, 03/06/2023
02-06-2023 Instructions to PSC Exam Centres | പി.എസ്.സി.പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.Q.I.P(1)/7034/2023/DGE Dated, 02/06/2023
02-06-2023 Daily Wages (Age Limit Proposal - 50 Years) | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 2022-23 വർഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത അധിക തസ്തികകളിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന അപേക്ഷ - സംബന്ധിച്ച് - No.DGE/8784/2023-H2 Dated, 02/06/2023
02-06-2023 വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി – അധ്യാപക കലാ സാഹിത്യ മത്സരം – സംബന്ധിച്ച്‌ - Circular No.V.R.1102770/2023/DGE Dated, 02/06/2023
Date GO & Circulars - May 2023
29-05-2023 NMP - സ്‍കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - 2023-24 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.N.M.A(1)-8696/2023/DGE Dated, 29/05/2023
29-05-2023 Daily Wages Appointment in Govt/Aided Schools for the Academic Year 2023- 2024 - Click Here
29-05-2023 RTI 2005 | വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുളള അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Ms)No.85/2023/Fin Dated, 29/05/2023
29-05-2023 HSE | Admission to PLUS ONE Courses 2023-24 - PROSPECTUS - Click Here
29-05-2023 KOOL | സ്‍ക്രൈബസ്‍ പ്രത്യേക കോഴ്സ് രണ്ടാം ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - NOTIFICATION No.KITE/2023/1614(15) Dated, 29/05/2023
27-05-2023 HSE SEAT INCREASED | സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 2022-23 അധ്യയനവര്‍ഷം താല്‍ക്കാലികമായി അനുവദിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തിയതും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്‍തതുമായ ബാച്ചുകളും മാര്‍ജിനല്‍ സീറ്റ് വര്‍ധനവും 2023-24 വര്‍ഷവും തുടരുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Ms)No.63/2023/GEDN Dated, 27/05/2023
25-05-2023 Phone Number/e mail ID | അപേക്ഷകളില്‍ ഇ മെയില്‍ ഐ ഡി, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.O&M(1)/15288/2022/DGE Dated, 25/05/2023
25-05-2023 SPARK | Guidelines to HoDs/DDOs for date correction and updation in SPARK - intimation - reg - Circular No.49/2023/Fin Dated, 25/05/2023
25-05-2023 SPARK | New provision enabled in SPARK for generating Deduction (PF, SLl, GlS, LIC etc.) statement(s) - intimation - reg - Circular No.48/2023/Fin Dated, 25/05/2023
23-05-2023 Updating Aadhaar Details Guidelines
23-05-2023 Appointment of Daily Wages - letter from Employment Officer
23-05-2023 Typist - Cadre Promotion - ORDER No.DGE/7984/2023-C3 Dated, 23/05/2023
19-05-2023 GPAIS | ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം - കൊട്ടാരക്കര ഗവൺമെൻ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഫയൽ സെക്കണ്ടറി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു വരവെ 31/07/2021 ന് മരണപ്പെട്ടതായി കണ്ട കലേഷ് ആർ ൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തുക നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3797/2023/Fin Dated, 19/05/2023
17-05-2023 Birth and Death Notification | ജനന/മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് ഗവ സ്‍കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരെ കൂടി ചുമതലപ്പെടുത്തി ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം - G.O.(P)No.31/2023/LSGD Dated, 13/05/2023 | S.R.O.No.586/2023 | KERALA GAZETTE No.1677 Dated, 17/05/2023
17-05-2023 പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാപ്പപേക്ഷ എന്ന പദം ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കുലര്‍ - Circular No.A.R.13(2)/92/2022/P&ARD Dated, 17/05/2023
17-05-2023 Confidential Report (CR) - Submitting of Reg - AdHoc DPC (Lower) - HST to HM/AEO Promotion - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - അഡ്(ഹോക്ക്) ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി(ലോവർ) - 2023 കൂടുന്നതിലേയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ 2020, 2021 മാന്വലായും 01/01/2022 മുതൽ 31/12/2022 വരെ ഓൺലൈൻ (സ്കോർ) മുഖേനയും സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.D6/7953/2023/DGE Dated, 17/05/2023
16-05-2023 മെറിറ്റ്/റിസര്‍വേഷന്‍ സീറ്റില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്ന പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ/മറ്റര്‍ഹ വിഭാഗം സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Ms)No.20/2022/SCSTD Dated,08/04/2022 (No.DGE/10486/2022-H1 Dated, 01/04/2023)
15-05-2023 Provident Fund | കേരള സാംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫ്ണ്ട്, മറ്റ് സമാന ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്ക് 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു (7.1%) - ORDER G.O.(P)No.48/2023/Fin Dated,15/05/2023
15-05-2023 മാലിന്യമുക്ത കേരളം പദ്ധതി - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular DGE/7193/2023-M4 Dated,15/05/2023
15-05-2023 സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ റയില്‍വേട്രാക്ക് മുറിച്ച് കടക്കുന്നത് – നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular DGE/2305/2023-M4 Dated,15/05/2023
11-05-2023 PARENTS OF DISABILITY PUPILS - Working Hours Concession | സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മാനസിക വളർച്ച ഇല്ലായ്മ, ബഹുവൈകല്യം മുതലായ ഭിന്നശേഷിത്തമുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Ms)No.2/2023/SJD Dated,11/05/2023
10-05-2023 Preparation of Seniority List of Tamil Knowing HST's 2023-24 - Circular No.D4/258591/2021/DGE Dated, 10/05/2023
10-05-2023 Preparation of Seniority List of Kannada Knowing HST's 2023-24 - Circular No.D4/258590/2021/DGE Dated, 10/05/2023
10-05-2023 ഡോക്ടറെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതിയായ അധ്യാപകന് വേല വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് - ORDER No.DDEKLM/2487/2023-B1 Dated, 10/05/2023
09-05-2023 CBSE Vacation Class | അവധിക്കാല ക്ലാസുകള്‍ നിരോധിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് - WP(C)No.15455 OF 2023(F) Dated, 09/05/2023
09-05-2023 KFON - HELP FILE | USER MANUAL
09-05-2023 JS PROMOTION | ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം - ORDER No.C5/12180/2022/DGE Dated, 09/05/2023
08-05-2023 PENSION | Disbursement of Pensionary Benefits without delay to Employees Retired from Service - Orders Issued - ORDER G.O.(P)No.46/2023/Fin Dated, 08/05/2023 - Forms
08-05-2023 PENSION COMMUTATION | Reckoning of Commutation Factor of Pensioners whose Date of Birth Falls on 1st day of a Month - Modification to Note below Rule 6 of Pension (Commutation) Rules, Part A, Appendix X, Part III KSRs - Orders issued - ORDER G.O.(P)No.45/2023/Fin Dated, 08/05/2023
06-05-2023 JUDGMENT IN WP (C) NO 4976/2023 BINDU P T - reg | പാലക്കാട് ഗാന്ധി സേവാസദന്‍, മങ്കര ബേസിക് യു പി സ്കൂലിലെ അധ്യാപകര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത WP(C)No.4976/2023 മേല്‍ ബഹു ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച 15-02-2023 ലെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.2778/2023/GEDN Dated, 06/05/2023
05-05-2023 PROMOTION Clerks to Senior Clerks | സീനിയർ ക്ലാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഓർഡർ - ORDER No.C5/800/2020/DGE Dated, 05/05/2023
04-05-2023 Vacation Teachers Training 2023-24 - Circular No.Q.I.P(2)/945942/2023/DGE Dated, 04/05/2023
03-05-2023 By Transfer Appointment of HM's as Principal, who have no Qualified Subject to Teach - കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങളിലെ അധ്യായം XXXII ലെ ചട്ടം 4(1), 6(1) പ്രകാരം ഹൈസ്‍കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആയുള്ള തസ്‍തികമാറ്റ നിയമനം - സ്‍പഷ്ടീകരണം - ORDER G.O.(Ms)No.52/2023/GEDN Dated, 03/05/2023
03-05-2023 SUMMER VACATION CLASS - മധ്യവേനൽ അവധിക്കാല ക്ലാസുകള്‍ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - No.H4/7002/2023/DGE Dated, 03/05/2023 (Circular No.H4/26488/2017/DPI Dated, 28/04/2017)
Date GO & Circulars - April 2023
28-04-2023 DPC (Higher/Lower) 2023 - CR (Confidential Report) Submitting - Details of CR Received/CR Not Received/Defective CR - No.DGE/13443/2022-D6 Dated, 28/04/2023
28-04-2023 HSE PRINCIPAL PROMOTION - Inviting CR (Confidential Report) for the year 2022 - Circular No.AD.D3/282663/2023/DGE Dated, 28/04/2023
27-04-2023 HSE PRINCIPAL TRANSFER 2023-24 | സര്‍ക്കാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ 2023-24 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.AD.D1/285694/2023/DGE Dated, 27/04/2023
27-04-2023 K-FON | സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.DGE/11398/2022-SP Dated, 27/04/2023
25-04-2023 TEXT BOOK LIABILITY 2010-11 To 2017-18 | 2010-2018 കാലയളവിലെ പാഠപുസ്തകവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് ബാധ്യാതാപത്രം നല്‍കിയതിനെതിരെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പരാതിയിന്മേല്‍ കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.2558/2023/GEDN Dated, 25/04/2023
25-04-2023 DEDUCTION OF LOANS AND ADVANCES OF EMPLOYEES | സംസ്‍ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയും മുന്‍കൂറും - 2023 ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ORDER G.O.(Rt)No.3198/2023/Fin Dated, 25/04/2023
20-04-2023 HOLIDAY for Id-ul-Fitr (Ramzan) on 22-04-2023 - ORDER G.O.(Rt) No.1846/2023/GAD Dated, 20/04/2023 | Download
20-04-2023 SSLC/HSE/VHSE Exam 2023 - Grace Mark Revised Guidelines - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് - എസ്.എസ്.എൽ.സി./ഹയർസെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി 2023 - ഗ്രേസ് മാർക്ക് - പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt) No.2534/2023/GEDN Dated, 20/04/2023 | Download
18-04-2023 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ക്ലീയർ ചെയ്യുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.SS1/36/2023/Fin Dated, 18/04/2023
13-04-2023 ELECTION - വിരമിച്ച ജീവനക്കാര്‍ BLO മാരായി തുടരുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഇലക്ഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം - No.43/E.L.4/2022/ELEC Dated, 13/04/2023
10-04-2023 Aided School Not Bound By Procedure For Dismissal Where Teacher Is Convicted On Criminal Charge : Kerala High Court - JUDGMENT No.493 of 2023 Dated, 10/04/2023
10-04-2023 Pay Revision 2019 - Arrear to Pensioners - regarding - No.2406002/ARC-3/11/2023/Fin Dated, 10/04/2023
04-04-2023 Aided Teachers Retrenched Period 2022-23 As Non Duty - (No.J2/31/2021/GEDN Dated, 21/03/2023) - No.DGE/5594/2022-H2 Dated, 04/04/2023
04-04-2023 CASH Declaration Register, Movement Register | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - ക്യാഷ് ഡിക്ലറേഷൻ രജിസ്റ്റർ, മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളില്‍ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.O&M(1)/340829/2021/DGE(2) Dated, 10/12/2021) - Circular No.O&M(1)/4572/2023/DGE Dated, 04/04/2023
Date GO & Circulars - March 2023
31-03-2023 SEL | Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Clarification regarding lock in period - Orders issued - ORDER G.O.(P)No.34/2023/Fin Dated, 31/03/2023
31-03-2023 SEL | Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2023-24 - Deferred - Orders issued - ORDER G.O.(P)No.33/2023/Fin Dated, 31/03/2023
30-03-2023 CR (DPC Lower/Higher 2023) | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി(ഹയർ ലോവർ)-2023 കൂടുന്നതിലേയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ 2020, 2021 മാമ്പലായും 01.01.2022 മുതൽ 31.12.2022 വരെ ഓൺലൈൻ (സ്കോർ) മുഖേനയും സമർപ്പിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് - Circular No.D6/13443/2022/DGE Dated, 30/03/2023
30-03-2023 PR 2019 Arrear | പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയുടെ ആദ്യ ഗഡു ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് - നീട്ടിവച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.31/2023/Fin Dated, 30/03/2023
27-03-2023 Promotion/Transfer | സ്ഥലം മാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം – ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്/നൂണ്‍മീല്‍ ഓഫീസര്‍/സ്റ്റോര്‍ കീപ്പര്‍ - ORDER No.C5/12180/2022/DGE Dated, 27/03/2023
25-03-2023 PUNCHING/LEAVE | ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാര്യം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - CIRCULAR No.LSGD/PD/19684/2023-GEB4 Dated, 25/03/2023
24-03-2023 SUMMER VACATION | മധ്യവേനല്‍ അവധി - സ്കൂള്‍ അടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - No.QIP(1)/575852/2022/DGE Dated, 24/03/2023
22-03-2023 PUNCHING/LEAVE | പൊതുഭരണ (എ.എം.സി) വകുപ്പ് - അവധി/കോമ്പൻസേറ്ററി ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡ്യൂട്ടി നോൺ പഞ്ചിംഗ് അറ്റൻഡൻസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - CIRCULAR No.AMC.2/55/2022/GAD Dated, 22/03/2023
21-03-2023 TSB FORMS | ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് - വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗത്തിലുളള ഫാറങ്ങൾക്ക് പകരം ഭേദഗതി വരുത്തിയ/പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഫാറങ്ങൾ ട്രഷറി ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.25/2023/Fin Dated, 21/03/2023
21-03-2023 ഹൈടെക്ക് സ്‍കൂള്‍ പദ്ധതി - സ്‍കൂളുകളിലെ BSNL BROADBAND ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി KFON സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - No.KITE/2023/1528(3) Dated, 21/03/2023
21-03-2023 e-office - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേറ്റിലും സബ് ഓഫീസുകളിലും ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ “ഇൻട്ര/ഇൻറർ ഓഫീസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ” നടപ്പിലാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.DGE/8888/2020-T2 Dated, 21/03/2023
18-03-2023 പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുഭരണ (രഹസ്യ വിഭാഗം) വകുപ്പിലേക്ക് ചുമതല മാറ്റി നൽകിയും അക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയും ഉത്തരവാകുന്നു - ORDER G.O.(Ms)No.44/2023/GAD Dated, 18/03/2023
17-03-2023 Uniform Allowance 2022-23 - വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള യൂണിഫോം അലവൻസ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് - No.E2375355 S.L-3/2023-FIN Dated, 17/03/2023
15-03-2023 HM/AEO PROMOTION - ORDER No.D5/06/2023/DGE Dated, 15/03/2023
15-03-2023 NMP - ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - എന്‍റോള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് 5Kg വീതം അരി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.1933/2023/GEDN Dated, 15/03/2023
14-03-2023 Streamlining Treasury Transactions - Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the financial year - Avoidance of - Instructions - Circular No.27/2023/Fin Dated, 14/03/2023
14-03-2023 PRIMARY HM PROMOTION ORDER - Palakkad
13-03-2023 Social Security Pension - താൽക്കാലിക വൈകല്യം എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് - സ്പഷ്ടീകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - Circular No.26/2023/Fin Dated, 13/03/2023
01-03-2023 GO & CIRCULARS March 2023
Date GO & Circulars - February 2023
24-02-2023 Green Protocol Circular
17-02-2023 GO & CIRCULARS February 2023
18-02-2023 TREASURY Regulations 2022-23 - No.SS-1/38/2023/Fin Dated, 18/02/2023
17-02-2023 PENSION Arrear | പതിനൊന്നാം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം പ്രകാരമുളള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയുടെയും, ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികയുടെയും മൂന്നും നാലും ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുടർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(P)No.15/2023/Fin Dated, 17/02/2023
17-02-2023 Annual Exam Time Table 2022-23
16-02-2023 Internal Complaint Committee | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം -ജീവനക്കാര്യം-തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ വനിതാ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നത് ഇന്റെണൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം - സംബന്ധിച്ച് - Circular No.O&M(1)/1240/2023/DGE Dated, 16/02/2023
15-02-2023 DUTY LEAVE | അദ്ധ്യാപക സംഘടനകളുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം - വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ - പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ORDER No.DGE/2/2023-H3 Dated, 15/02/2023
14-02-2023 LSS/USS Scholarship Distribution Instructions - Circular No.N1/9319/2023/DGE(PART-1) Dated, 14/02/2023 | LSS/USS Scholarship - Application Form
14-02-2023 KITE | IT AUDIT FOR LAPTOP ISSUED TO SCHOOLS - No.KITE/2023/1515(1) Dated, 14/02/2023
13-02-2023 NUMATS Statelevel Exam - (Date of Exam - 25/02/2023) - Reg
13-02-2023 Mixed School | സ്കൂളുകള്‍ മിക്സഡ് ആക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - No.DGE/8829/2022-H5 Dated, 13/02/2023
13-02-2023 KTET October 2022 | DEO VERIFICATION INSTRUCTIONS
09-02-2023 DPC Higher 2022 | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - ജീവനക്കാര്യം - അഡ്-ഹോക്ക് ഡി.പി.സി (ഹയർ) 2022 -സംബന്ധിച്ച് - No.D(6)/1762/2023/DGE Dated, 09/02/2023
07-02-2023 MALAYALAM Designation Seal Reg - No.DGE/8665/2022-H3 Dated, 07/02/2023 (Circular No.O.L.3/67/2022/P&ARD Dated, 29/10/2022)
06-02-2023 തസ്തിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം – ഉത്തരവ് പിശക് തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER No.DGE/10483/2022-H2 Dated, 06/02/2023
03-02-2023 NPS - Part Time Employees | പാർട്ട് -ടൈം ജീവനക്കാർ/പാർട്ട്-ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ പ്രാൺ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 31.03.2023 വരെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു - Circular No.13/2023/Fin Dated, 03/02/2023
03-02-2023 KITE | VIDYAKIRANAM SCHEME - INSURANCE COVER FOR LAPTOPS PROVIDED TO SCHOOLS - Claim - Instructions - Circular No.KITE/2023/1707-1(3) Dated, 03/02/2023
02-02-2023 HST Provisional Seniority List Preparation (01/01/2007 to 31/12/2011) - Circular No.S.Y.(1)/824461/2022/DGE Dated, 02/02/2023
01-02-2023 NUMATS Statelevel Exam - Revised Schedule (Date of Exam - 25/02/2023) - Click Here
01-02-2023 GPF Interest Rates (7.1%) from January 2023 to March 2023 - ORDER G.O.(P)No.779/2023/Fin Dated, 01/02/2023
Date GO & Circulars - January 2023
31-01-2023 Aided Primary | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളുള്ള വിദ്യാലയമായി മാറിയ സ്കൂളുകളിലെ നിയമനം ശമ്പള സ്കെയിലിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് - സ്പഷ്ടീകരണം - സംബന്ധിച്ച് - No.DGE/17666/2022/G4 Dated, 31/01/2023
30-01-2023 Purchase of ICT Equipments - Revised Guidelines | സ്‍കൂളുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കുമായി പുതിയ ഐ സി ടി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നതിനുമായി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മാര്‍ഗരേഖ - ORDER G.O.(Rt)No.818/2023/GEDN Dated, 30/01/2023 (ORDER G.O.(Rt)No.3847/2019/GEDN Dated, 27/09/2019)
28-01-2023 KOOL - STARTING ONLINE TRAINING FOR BATCH 11
28-01-2023 eTapal Login - Click Here | eTapal - User Manual
28-01-2023 KAVACH Login - Click Here | How to Use KAVACH | KAVACH Installation
28-01-2023 IT LAB | സ്കൂളുകളില്‍ ഐ ടി ലാബ് സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി പുതുതായി ലാപ് ‍ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതും ലാബുകളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം ഹൈസ്‍കൂള്‍-ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - Circular No.KITE/2023/1515(2) Dated, 28/01/2023
25-01-2023 RTI 2005 - Hand Book 2023 - by IMG - Click Here
25-01-2023 Differently Abled Reservation in Aided Schools - Samanwaya-RPWD Roster Data Collection | സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് സ്‍കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോസ്‍റ്റര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ സമന്വയ വഴി തയ്യാറാക്കി അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - No.H2/295299/2021/DGE Dated, 25/01/2023
23-01-2023 GPAIS 2023 Extension for Recovery | കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ഗ്രൂപ്പ് പേർസണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - 2023 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(P)No.7/2023/Fin Dated, 23/01/2023
23-01-2023 Appointment of Protected Teachers - Clarification - ORDER G.O.(P)No.2/2023/GEDN Dated, 23/01/2023
23-01-2023 HST(English) തസ്‍തിക നിര്‍ണ്ണയം 2022-23 തസ്‍തിക നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്ത് പോകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരെ അതത് സ്‍കൂളുകളില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ORDER No.J2/196/2021/GEDN Dated, 21/01/2023 (No.DGE/14758/2022-H2/ Dated, 23/01/2023)
23-01-2023 KOOL - Batch 11 Online Training - NOTIFICATION No.KITE/2023/1614(3) Dated, 23/01/2023
21-01-2023 Malayalam Compulsory | മലയാള ഭാഷാ പഠനം നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - No.DGE/16601/2022-H3 Dated, 21/01/2023
21-01-2023 FINAL SENIORITY LIST OF HM in Panchayath Schools for the period from 01/01/2018 to 30/09/2022 - ORDER No.D4/12563/2022/DGE Dated, 21/01/2023
21-01-2023 KOOL - Batch 10 Results - NOTIFICATION No.KITE/2022/1614(24) Dated, 21/01/2023
20-01-2023 National Day Celebrations - Republic Day Celebrations 2023 - Adherence to the Guidelines - Circular No.08/Pol.5/2023/GAD Dated, 20/01/2023
20-01-2023 MEERA, MANDARAM Fonts | മീര, മന്ദാരം ഫോണ്ടുകള്‍ മാത്രം ടൈപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം - Circular No.O&M(1)/17821/2022/DGE Dated, 20/01/2023
17-01-2023 Aided Primary School Headmaster Promotion reg - No.H2/42465/2019/DGE Dated, 17/01/2023 (No.J1/1/2021/GEDN Dated, 27/12/2022)
17-01-2023 ITI Trade | ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റ് ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ കോഴ്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി തുല്യപ്പെടുത്താനോ ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയാനോ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.57/2023/LBR Dated, 17/01/2023
14-01-2023 SEL | Clarification - SEL of Last Grade Employees (EL സറണ്ടര്‍ - PFല്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല) - No.TRY/109/202-E1 Dated, 14/01/2023
12-01-2023 COVID 19 | Regulations - MASK, SANITIZER - Reg - NOTIFICATION G.O.(P)No.1/2023/Health and Family Welfare Dated, 12/01/2023 | GAZETTE No.152 Dated, 13/01/2023
12-01-2023 Deparmental Tests Certificate Distribution - Instructions - NOTIFICATION No.DE I(1)/636284/2022/EW Dated, 11/01/2023 | GAZETTE No.127 Dated, 12/01/2023
12-01-2023 HSE - BSG | ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‍കൂളുകളിലെ സ്‍കൗട്ട് & ഗൈഡ്‍സ് ടോക്കണ്‍ ഫ്ലാഗ് വില്‍പ്പന സംബന്ധിച്ച് - Circular No.C.G.& A.C/244854/2022/HSE Dated, 12/01/2023
11-01-2023 HSE - Fees | പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഹയർ സെക്കണ്ടറി - 2022-23 വർഷത്തെ ട്രഷറി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ - Circular No.ICT Cell/1771/DGE_HSE/2023 Dated, 11/01/2023
11-01-2023 PROPERTY STATEMENT | 2022 വര്‍ഷത്തെ പ്രതിവര്‍ഷ സ്വത്ത്‌ വിവര പട്ടിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.VA3/868494/2023/DGE Dated, 11/01/2023 | Circular No.109/2022/Fin Dated, 23/12/2022
10-01-2023 MEDiSEP | 01/07/2022 നു ശേഷം പുതുതായ സര്‍ക്കാര്‍ സേവനത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം കുടിശ്ശിക അടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം - Circular No.4/2023/Fin Dated, 10/01/2023
09-01-2023 BIOMETRIC PUNCHING | സ്പാർക്ക് മുഖേന ശമ്പള ബിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - CIRCULAR No.CDN.4/151/2018/GAD-PART-2 Dated, 09/01/2023
07-01-2023 SPARK | HSST Promotion and Transfer - RTC/CTC Reg | Circular No.AD.D3/268787/2022/DGE Dated, 07/01/2023
06-01-2023 Building Rent | സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സർക്കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് | Circular No.2/2023/Fin Dated, 06/01/2023
06-01-2023 MOBILE PHONE | പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രക്ഷിതാക്കളുടെ അറിവോടെ കുട്ടികള്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കൊണ്ട് വന്നാല്‍ സ്‍കൂള്‍ സമയം കഴിയുന്നത് വരെ അത് സ്വിച്ച് ഓഫാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ സ്‍കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണം - ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ് - ORDER C.R.M.P.No.10710/11/LA2/2022/KeSCPCR Dated, 06/01/2023
05-01-2023 Notification | Deparmental Tests January 2023 | Gazette Date-05/01/2023 | Last Date-08/02/2023
05-01-2023 Social Security Pension | സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻസെന്റീവ്‌ തുക പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Ms)No.3/2023/Fin Dated, 05/01/2023
04-01-2023 GRADE | ബൈട്രാന്‍സ്‍ഫര്‍ മ‍ുഖേന നിയമനം ലഭിച്ച എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് എച്ച് എസ് ടി തസ്‍തികയിലെ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിന്മേല്‍ കേരള അഡ്‍മിനിസ്‍ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് - ORDER G.O.(Rt)No.44/2023/GEDN Dated, 04/01/2023
04-01-2023 DA | Payment of Dearness Allowance to State Judicial Officers - Revised rates effective from 01.07.2021 and 01.01.2022 - Modified - Orders Issued - ORDER G.O.(P)No.2/2023/Fin Dated, 04/01/2023
Date Related GO & Circulars
08-09-2020 Paper Less Bill Submission Certificates - Changed in TR51 - ORDER G.O.(P)No.119/2020/Fin Dated, 08/09/2020
22-06-2017 Marriage Loan Scheme Maximum Amount Increased (Class IV & Part Time Employees Daughters) - ORDER G.O.(P)No.83/2017/Fin Dated, 22/06/2017
GO and Circulars Upto 31/12/2022

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !